Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

NV DRANKENHANDEL CARPENTIER verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten- en orderbeheer, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
De contactpersoon voor de databank en de verwerking van de persoonsgegevens is de heer Sam Carpentier, zaakvoerder van DRANKENHANDEL CARPENTIER NV.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij bestellingen@drankencarpentier.be of op de vennootschapszetel te 2070 Zwijndrecht, Antwerpsesteenweg 330.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van :

  • artikel 6.1. a) : Uw toestemming
  • artikel 6.1. b) : de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden. Het betreffen de dienstverleners waarop wij beroep doen (boekhouding, advocaat, het verzorgen van de internetomgeving, …)
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Uw gegevens worden geenszins verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen dewelke zijn gevestigd buiten de EU.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan te wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: admin@drankencarpentier.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door het versturen van een e-mail aan bestellingen@drankencarpentier.be of een brief naar de zetel gevestigd aan de Antwerpsesteenweg 330, 2070 Zwijndrecht.

Invullen van formulieren via de website

Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging van dit Privacy- en Cookiesbeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy- en Cookiesbeleid op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van de website kennis van krijgt. U kan de laatste versie van ons Privacybeleid op ieder ogenblik terugvinden op onze website.